Let us help you.

Carsharing is self-explanatory. It is a modern ecological way for using a car anytime you need without the need of ownership.

ShareCar allows you to use a car exactly when you need it. When you don´t need it, you can just leave it for other users who need a car at the moment.

ShareCar offers its own cars. Sharing your car is not possible.

At the moment you can only use our services in Nitra.

Yes, we plan to expand to different cities and towns. You can send us your requests about ShareCar in your city.

The price of renting a car includes driving fuels, insurance, car services, seasonal tyres (summer and winter tyres), city parking card and highway electronic vignette.

The car rental price is charged based on the number of reserved hours and driven kilometres. That means you will be charged for the number of reserved hours and not for the hours you actually use the car. It is because we want to avoid wasted reservations when someone else could use our cars, but they cannot as the car is already reserved.

In case, that you bring the car back one whole hour before the end of the booking, this hour will not be charged, so don´t be afraid to book a car for few extra hours in case you get stuck somewhere in traffic or that your trip takes longer than expected.

The Access fee is a form of deposit for renting a car from ShareCar. It is for our protection against any misuse.

In case, that you decide to quit using our services, you will get your full deposit back.

Yes, the cars are legally insured and also have a collision insurance. In case o f an accident, please collaborate with the Police and other emergency forces.

The participation is calculated according to the degree of damage and based on your insurance selection.

Yes, it can. It is possible to register in ShareCar as a legal entity and then all of the charges will be charged to this legal entity.

If you drive the car for private purposes but you would like to charge single rides to a legal entity that is possible as well. While booking your car just choose “business drive” and write the name of the legal entity in the note.
Send us an email with a personal data of the given legal entity.

When you get all access information to the system of ShareCar, you can easily book a car using your laptop or your phone.

Each car has its own reserved park zone. The car needs to be returned back to the same zone from which it has been taken from.

Anyone who has a driving licence and is older than 21 years can use our ShareCar services.

1. First of all, you have to book a specific car for specific time slot. You will not be able to open a car without a prior booking.

2. The car will be unlocked if you place your chip card on a card reader placed from inside of the front window or by using the booking system in your mobile phone.

3. Once you open the car you use a car key that can be found in the car for locking and unlocking the car during your reservation. At the end of the booking, the car is locked again by placing a chip card to a card reader at the front window or via a booking ShareCar system in your mobile phone.

There is a fuel CCS card in each car. Thanks to this card you pay any fuel expanses on us.

Yes, you can have a ShareCar car washed. Please, use the CCS card placed in your car for this.

Yes, this is possible. At this moment we can offer you a child seat, roof rack and a bike rack. If you want to borrow some accessories, please write exactly which one you would like to borrow in notes while making a booking, so we can prepare a car for you on time with all your requested accessories.

Yes, the car could be driven by another person who needs to have a driving licence, but you have to be aware that you are still the only responsible person for the car.

Yes, you can drive the car abroad. Please let us know in advance about your intentions because in some countries you need to have an approval of car owner with you.
As the user of the car you are obliged to pay all the highways fees abroad.

Yes, you can have more chip cards for one account, for example for your family members or for your employees.

Every additional card is charged according to the current price list.

In an event of a technical issue stop the car at a safe place, for example on the roadside or a car park. If anything happens call us at the phone number +421 948 299 671 and we will give you an assistance.

In case of health problems contact an ambulance first.

LEGAL INFORMATION

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti NRCAR s.r.o., ktorá prevádzkuje systém zdieľania vozidiel ShareCar (ďalej len VOP), upravujú vzájomné práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou NRCAR s.r.o. (ďalej len ShareCar) a vami, Užívateľom systému zdieľaných vozidiel ShareCar založeného zmluvou, ktorá bola uzatvorená medzi vami a ShareCar na dobu neurčitú (ďalej len Zmluva), Ktorej predmetom je prenajímanie dopravných prostriedkov (ďalej len Vozidlo/á) určených na základe rezervácií k dočasnému používaniu.

b) Tieto Všeobecné obchodné podmienky zmluvy o prenájme dopravného prostriedku bližšie upravujú niektoré ustanovenia Zmluvy.

c) Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

1.1. ShareCar

a) ShareCar je systém zdieľania vozidiel, prevádzkovaný spoločnosťou NRCAR s.r.o. so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra. IČO: 51256011, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Oddiel Sro, číslo vložky 44669/N, Kontaktný email: info@sharecar.sk

b) ShareCar poskytuje svoje služby v Slovenskej republike na základe živnostenského oprávnenia.

c) ShareCar vám umožňuje zdieľať Vozový park osobných automobilov, prípadne ďalšieho príslušenstva. Zoznam Kategórií vozidiel tvoriacich Vozový park je súčasťou Cenníka a môže byť ShareCar menený s ohľadom na potreby rozšírenia alebo zúženia Vozového parku.

1.2. Užívateľ

a) Užívateľ ste vy ako klient systému ShareCar, ktorý sa zaregistroval v Rezervačnom systéme, poskytol ShareCar svoje údaje a kópie potrebných dokumentov a dokladov, uzavrel so ShareCar Zmluvu a uhradil Depozit.

b) Vzťahy medzi vami a ShareCar sa riadia

● príslušnými zmluvami uzatvorenými medzi ShareCar a vami,
● týmito VOP s ich prílohami (najmä Cenníkom) a
● všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

c) vami uvedená e-mailová adresa v Rámcovej zmluve je pre potreby komunikácie medzi vami a ShareCar považovaná za overený komunikačný kanál. Správy doručené z tejto e-mailovej adresy sú považované za správy od vás. Vaša e-mailová adresa uvedená v Rámcovej zmluve je pre potreby týchto VOP považovaná za súčasť Identifikačných údajov.

1.3. Vozidlá

a) Všetky motorové Vozidlá vo Vozovom parku ShareCar sú vybavené technológiou na sledovanie polohy Vozidla (GPS), mobilná komunikácia s Vozidlom (GSM) a zariadením na odomykanie a zamykanie pomocou Čipovej karty. Táto technológia umožňuje zdieľanie Vozidiel tak, ako ich prevádzkuje ShareCar, a je jeho kľúčovým predpokladom. Vyššie uvedená technológia je umiestnená v Palubnej jednotke.

b) Vozidlá z Vozového parku sú vybavené Prevádzkovým denníkom formátu A5, ktorý obsahuje:

● Osvedčenie o registrácii vozidla (tzv. malý technický preukaz) od Vozidla,
● Doklad o zaplatení povinného zákonného poistenia (tzv. bielu kartu),
● Doklad o zaplatení poistenia vozidla v zahraničí (tzv. zelenú kartu),
● Doklad o kúpe diaľničnej známky,
● Palivovú kartu a číslo PIN k Palivovej karte,
● Formulár „Záznam o dopravnej nehode“,
● Zložku na daňové doklady,
● Kontakt na doporučené servisy,
● Kontakt na ShareCar,
● Popis prevádzkových špecifikácií Vozidla,
● Prípadne ďalšie informácie dôležité pre prevádzku Vozidla alebo riešenie problémov s prevádzkou Vozidla.

1.4. Použité pojmy

a) Každý pojem s veľkým začiatočným písmenom, ktorý je použitý v týchto VOP, má konkrétny a presný význam, ktorý mu je priradený v týchto VOP.

b) Prehľad definícií pojmov je uvedený v čl. 10.

Vozidlá sú využívané všetkými Užívateľmi ShareCar na základe povinnej rezervácie v internetovom Rezervačnom systéme. Vozidlo ShareCar môžete použiť iba v prípade, že ho na danú dobu máte rezervované. Vozidlo môžete využívať po celú dobu od prevzatia Vozidla do vrátenia Vozidla. Vozidlo nie ste oprávnený využívať v dobe, kedy ho má rezervované iný Užívateľ.

2.1. Preberanie Vozidla

Prevzatím Vozidla dochádza k uskutočneniu úkonu Zapožičania. Za prevzatie Vozidla sa považuje prvé odomknutie vozidla pomocou Čipovej karty alebo pomocou elektronického nástroja v Rezervačnom systéme v prostredí Internetu. Dátum a presný čas prvého odomknutia je automaticky zaznamenaný v Rezervačnom systéme. Platnosť a účinnosť každého úkonu Zapožičania je ukončená v momente Posledného uzamknutia Vozidla pomocou Čipovej karty alebo pomocou elektronického nástroja v Rezervačnom systéme v prostredí Internetu.

2.1.1. Postup pri Preberaní

a) Vozidlo preberáte na základe informácií z Rezervačného systému. Vozidlo preberáte odomknutím pomocou Čipovej karty, ktorú vám vydá ShareCar. Týmto úkonom začína doba Zapožičania a preberáte zodpovednosť za Vozidlo.

b) Vo Vozidle nájdete na Mieste určenom pre kľúč od Vozidla, ktorý budete používať na zamykanie a odomykanie Vozidla počas celej doby Zapožičania.

2.1.2. Pravidlá Preberania

a) Počas prvých 10-tich minút od prevzatia Vozidla Čipovou kartou skontrolujte základnú funkčnosť všetkých systémov Vozidla potrebných pre spôsobilosť v cestnej premávke, ako aj stav poškodenia Vozidla.

b) Po tejto dobe bude neohlásenie akejkoľvek závady či poškodenia pripísané na vašu zodpovednosť.

c) V prípade zistenia závady, či poškodenia, ste povinný/á túto skutočnosť ihneď nahlásiť ShareCar.

d) Ak sa jedná o závadu alebo poškodenie na Vozidle, ktoré bezprostredne neznemožňuje prevádzku Vozidla, je vašou povinnosťou oznámiť závadu ShareCar a po dohovore vás kompetentný pracovník oboznámi s následovným postupom alebo eventuálnym riešením nápravy.

e) Nenahlásenie a Odovzdanie závadného alebo znečisteného Vozidla bez zaistenia nápravy alebo ak to nie možné zaistiť nápravu, tak aspoň nahlásenia problému ShareCar sa považuje za podstatné porušenie VOP.

f) V prípade nespôsobilosti Vozidla pre premávku v cestnej premávke, a to aj počas doby Zapožičania, ihneď Vozidlo odstavte na bezpečné miesto a kontaktujte ShareCar.

g) Pri preberaní Vozidla ste povinný/á skontrolovať technický stav Vozidla, najmä:

● Zjavné poškodenia,
● Základnú funkčnosť Vozidla,
● Prítomnosť povinnej výbavy (lekárnička, výstražný trojuholník, ťažné lano, sada na opravu pneumatík prípadne rezervné koleso, zdvihák a kľúč na montáž kolesa),
● Stav paliva a kvapaliny do ostrekovačov,
● Mieru znečistenia Vozidla zvnútra aj zvonka,
● Prítomnosť potrebných dokladov vo Vozidle,
● Prítomnosť Palivovej karty vo Vozidle.

2.2. Odovzdávanie Vozidla

Najneskôr v okamihu uplynutia vašej Rezervácie ste povinný vrátiť vozidlo na Odovzdávacie miesto.

2.2.1. Postup pri odovzdávaní

a) Po odstavení Vozidla na Odovzdávajúcom mieste vypnite motor a kľúč od Vozidla vložte na Miesto určené pre kľúč.

b) Uzamknite Vozidlo Čipovou kartou alebo elektronickým nástrojom v Rezervačnom systéme v prostredí Internet. Týmto úkonom sa končí doba Zapožičania Vozidla a Vozidlo už nie je možné odomknúť Čipovou kartou bez predchádzajúcej rezervácie v systéme.

2.2.2. Pravidlá odovzdania

a) Ako Užívateľ máte povinnosť odovzdať Vozidlo s aspoň do polovice naplnenou palivovou nádržou a aspoň do polovice naplnenou nádobou pre kvapalinu do ostrekovačov.

b) Vozidlo ste povinný/á odovzdať bez neohlásených závad, poškodení a bežnej miere znečistenia.

c) Vozidlo je odovzdávané iba na miestach špecifikovaných v Zozname Odovzdávacích miest. Zoznam Odovzdávacích miest je vydávaný zo strany ShareCar a je dostupný v Rezervačnom systéme alebo na webových stránkach ShareCar. Miesta na odovzdanie môžu byť presne špecifikované parkovacie miesta, alebo Zóny. Vrátenie Vozidla je možné iba na špecifikovanom parkovacom mieste alebo v Zóne, ktorá je výslovne uvedená v Zozname odovzdávacích miest pre dané Vozidlo.

d) Pokiaľ bude vozidlo odovzdané mimo špecifikované Odovzdávacie miesto, vyúčtuje ShareCar Užívateľovi, ktorý Vozidlo odovzdal mimo špecifikované Odovzdávacie miesto, poplatok za presunutie Vozidla na Predávajúce miesto. Výška tohto poplatku je stanovená v Cenníku.

2.3. Základné pravidlá používania vozidiel

a) Ste povinný/á starať sa o to, aby na Vozidlách nevznikala škoda. Škodu na Vozidle nesie ShareCar v súlade s tu uvedenými pravidlami, ibaže by škoda bola spôsobená vami alebo osobami, ktorým ste umožnil/a prístup k Vozidlu.

b) Akékoľvek škody, vzniknuté ShareCar v dôsledku porušenia ktorejkoľvek vašej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu so ShareCar, ktoré vzniknú v dôsledku chyby alebo opomenutia z vašej strany, ste povinný/á nahradiť.

c) Všetky škody rieši ShareCar prostredníctvom poistovne, náhrada vami spôsobených škôd bude riešená podľa čl. 5.2. týchto VOP.

d) Od okamihu prevzatia Vozidla nesiete zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na Vozidle. V prípade vzniku dopravnej nehody, odcudzenia, poškodenia alebo poškodenia časti Vozidla a ďalej v prípade, kedy došlo v dôsledku dopravnej nehody k poraneniu alebo usmrteniu osoby, ste povinný/á riešiť situáciu v súlade s postupmi uvedenými v týchto VOP pre jednotlivé situácie. Pokiaľ tak neučiníte, zodpovedáte za vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

e) Ste povinný/á vyplniť záznam o dopravnej nehode, pričom tento záznam je súčasťou Prevádzkového denníka. Potvrdenie o účasti na nehode alebo vzniku inej škody ďalším stranám, ste povinný/á neodkladne odovzdať ShareCar, najneskôr do 24 hodín od vzniku škody.

f) V prípade vzniku škody odcudzením Vozidla ste povinný/á bezodkladne odovzdať ShareCar kľúče od Vozidla potom, čo ste sa o odcudzení vozidla dozvedel/a, pokiaľ ste kľúče mal/a pri sebe v dobe odcudzenia Vozidla. Pokiaľ tak neučiníte, zodpovedáte ShareCar v plnom rozsahu za vzniknutú škodu. Ste povinný/á poskytovať Polícii, ShareCar a jeho poisťovacej spoločnosti spoluprácu pri vyšetrovaní poistnej udalosti a v rámci likvidácie škodovej udalosti, poprípade aj v rámci súdneho konania.

g) Zodpovednosť za škodu na Vozidle prechádza na Užívateľa v momente Prevzatia Vozidla podľa predchádzajúceho odseku. Zodpovednosť na Vozidle má každý Užívateľ od tohto momentu do Posledného uzamknutia Vozidla pomocou Čipovej karty alebo pomocou elektronického nástroja v Rezervačnom systéme v prostredí Internetu.

h) Predchádzajúci článok neruší zodpovednosť Užívateľa za zaparkovanie Vozidla na mieste, ktoré na to nie je určené, pri Poslednom uzamknutí Vozidla pomocou Čipovej karty alebo pomocou elektronického nástroja v Rezervačnom systéme v prostredí Internet. Všetky pokuty a ďalšie náklady vzniknuté z dôvodu vášho zaparkovania Vozidla na mieste, ktoré na to nie je určené, vám budú pripočítané k záväzkom pri pravidelnom Vyúčtovaní.

i) Zaväzujete sa Vozidlo odovzdať primerane čisté a v bezchybnom stave. Bezchybným technickým stavom je myslené odovzdanie Vozidla bez zjavných porúch, poškodení, znečistení a iných závad, ktoré by nasledujúcemu Užívateľovi bránili v riadnom užívaní Vozidla, s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

j) Ste povinný/á Vozidlo využívať výhradne za účelom, na ktorý je určené, a dodržiavať všetky dopravné, colné a iné platné právne predpisy. Ďalej ste povinný/á Vozidlo používať spôsobom obvyklým a zodpovedajúcim normám a predpisom pre daný typ Vozidla. Jedná sa predovšetkým o dodržovanie parametrov stanovených výrobcom týkajúcich sa technického stavu Vozidla, množstvo motorového oleja, chladiacej kvapaliny, nahustenie pneumatík, zaťaženie Vozidla a pod.

k) Ste povinný/á riadne sa o Vozidlo starať v zmysle zabránenia vzniku škody, vrátane povinností dodržovania stanovených podmienok a doporučení. Ste povinný/á zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť Vozidlo proti krádeži, poškodeniu alebo zásahu tretích osôb, ktoré nie sú oprávnené Vozidlo využívať, tzn. neponechávať Vozidlo zaparkované v nevhodných lokalitách, neponechávať Vozidlo odomknuté, a pod.

l) Zaväzujete sa Vozidlá ShareCar používať tak, aby pri ich používaní nevznikla škoda, a učiniť všetky potrebné opatrenia k zamedzeniu vzniku škôd. Za škodu sa nepovažuje bežné opotrebenie Vozidla.

m) Užívateľ nesie zodpovednosť za škodu na osobných veciach, ktoré si ponechá vo Vozidle počas doby Zapožičania.

n) ShareCar prenajíma Vozidlá výlučne za účelom súkromnej prepravy osôb, zvierat a batožiny. Nie je povolené používať Vozidlá k preprave nadrozmerných nákladov.

o) Beriete na vedomie, že vo všetkých Vozidlách ShareCar je zakázané fajčiť. Porušenie tohto zákazu sa považuje za podstatné porušenie týchto VOP.

p) Ste povinný/á mať po celú dobu používania Vozidla pri sebe platný vodičský preukaz a všetky ďalšie doklady a dokumenty predpokladané všeobecne záväznými predpismi platnými v mieste užívania Vozidla.

q) Vozidlo môže byť riadené iba vami alebo vami určenou osobou. Zodpovednosť za škodu na Vozidle nesiete vy ako Užívateľ ShareCar bez ohľadu na to, kto Vozidlo v okamihu škody riadil.

r) ShareCar vám umožní vo Vozidlách prevážať živé zvieratá. vy sa zaväzujete urobiť všetky potrebné opatrenia, aby pri prevoze živých zvierat nevznikla škoda, ako je uvedené v čl. 2.3.l)

s) Zaväzujete sa Vozidlo po prevoze živého zvieraťa riadne vyčistiť, aby bolo učinené zadosť podľa čl. 2.3.i)

3.1. ShareCar sa zaväzuje:

a) byť Užívateľovi v maximálnej možnej miere nápomocným pri riešení závad, nehôd, či akýchkoľvek komplikácii a problémov vzniknutých či spojených s poskytovaním služieb ShareCar, a to i v prípade problémov s tretími stranami, ktorých služby ShareCar pre poskytovanie svojich služieb využíva.

b) pracovať na skvalitňovaní poskytovaných služieb a to ako samostatným rozvojom, tak i na vaše doporučenia. Rozhodnutia o investíciách zvyšujúcich hodnotu Vozidla (napr. ťažné zariadenie, strešný nosič, rádio a pod.) alebo zmenách v systéme (rezervácia, komunikácia a pod.) uskutočňuje ShareCar.

c) pri zistení závady počas prvých 10-tich minút pri úkone Preberania Vozidla poskytnúť Užívateľovi adekvátne náhradné riešenie.

d) starať sa o Vozidlá Vozového parku s náležitou pozornosťou a starostlivosťou, dbať na ich spôsobilosť pre premávku v cestnej doprave a udržiavať ich bezchybnom technickom stave.

e) zaistiť servis z dôvodu akútnej potreby (napr. oprava na ceste).

f) plánovať a zabezpečiť na Vozidlách pravidelnú údržbu a ich kontrolu, úplnosť povinnej výbavy, platnosť a úplnosť dokumentov o Vozidle (STK, EK, poistné zmluvy) ako aj dokumentácie vo Vozidle, viesť knihu jázd a evidenciu Užívateľov.

g) informovať Užívateľov v dostatočnom predstihu o plánovaných odstávkach internetových aplikácii a webstránok s Rezervačným systém.

h) niesť zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí.

3.2. ShareCar nezodpovedá za škody alebo iné následky, ktoré boli zapríčinené:

a) Neuskutočnením plánovanej jazdy z dôvodu nedostupnosti rezervovaného Vozidla,

b) Nedosiahnutím cieľa uskutočnenej jazdy z dôvodu poruchy na zapožičanom Vozidle,

c) Falšovaním alebo úpravou preukazu totožnosti a/alebo iných dokumentov

d) Neohlásením straty alebo odcudzenia preukazov totožnosti ShareCar,

e) Použitím Identifikačných údajov treťou osobou,

f) vašim jednaním v rozpore so Zmluvou, týmito VOP či právnymi predpismi,

g) V ďalších prípadoch zjednaných medzi ShareCar a vami, a v prípadoch stanovených právnymi predpismi.

a) Pre rezerváciu vozidiel budete využívať Rezervačný systém. V ostatných veciach môžete ShareCar kontaktovať na adrese sídla alebo elektronickou poštou priamo prostredníctvom Kontaktnej e-mailovej adresy (čl. 1.1.a) týchto VOP), alebo telefonicky.

b) ShareCar nezodpovedá za chyby vzniknuté pri prevádzke Komunikačných kanálov. Ste si vedomý/á toho, že komunikáciu so ShareCar prostredníctvom Komunikačných kanálov sprostredkováva operátor tretej strany. Škody spôsobené technickými poruchami zo strany týchto operátorov sú vo výlučnej zodpovednosti strany, ktorá porušila svoje záväzky.

c) ShareCar nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s akýmikoľvek náležite ohlásenými alebo plánovanými odstávkami Rezervačného systému alebo Komunikačných kanálov. Odstávky ohlásené v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom internetovej stránky ShareCar www.sharecar.sk alebo iným preukázateľným a vhodným spôsobom sú považované za náležite ohlásené alebo plánované odstávky.

4.1. Rezervačný systém

a) Rezervačný systém je nástrojom na uskutočňovanie rezervácií jednotlivých Vozidiel, umiestnený v sieti Internet. Rezervačný systém je vám k dispozícii po uzatvorení Zmluvy a zaplatení Depozitu. Rezervačný systém vám umožňuje využívanie Vozového parku Vozidiel ShareCar.

b) Rezervačný systém je k dispozícii nepretržite, s výnimkou nevyhnutnej údržby systému, o ktorej budete informovaný/á zo strany ShareCar minimálne 48 hodín pred plánovanou odstávkou Rezervačného systému, a s výminkou neočakávaných a neovplyvniteľných technických problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť.

c) ShareCar negarantuje, že niektoré z Vozidiel vám bude dostupné vo vami zvolený čas. Systém zdieľania vozidiel funguje na princípe včasnej rezervácie, tzn. že Užívateľ, ktorý urobil svoju rezerváciu v Rezervačnom systéme ako prvý pre konkrétny časový úsek a Vozidlo, má právo vybrané Vozidlo využívať.

4.2. E-mailová konferencia

a) Slúži predovšetkým na hromadné oznamovanie informácií zo strany ShareCar.

b) vami udaná Kontaktná e-mailová adresa bude po podpísaní Zmluvy zaradená do E-mailovej konferencie ShareCar.

4.3. Pozastavenie funkčnosti komunikačných kanálov

a) ShareCar má právo pozastaviť funkčnosť Rezervačného systému a E-mailovej konferencie alebo vašich Identifikačných údajov z dôvodu

1. bezpečnosti,
2. nebezpečenstva a/alebo podozrenia z ich neoprávneného alebo podvodného použitia a/alebo porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov,
3. porušenia VOP, najmä nezaplatenie splatných záväzkov voči ShareCar, pokiaľ nepominú dôvody na pozastavenie funkčnosti.
O tejto skutočnosti budete podľa povahy veci vyrozumený/á.

b) ShareCar je oprávnené používať automatizované i neautomatizované bezpečnostné monitorovacie systémy zamerané na odhalenie podvodných aktivít v prostredí elektronických médií

c) Pokiaľ bezpečnostné monitorovacie systémy vyhodnotia vaše správanie ako neobvyklé, ShareCar si vyhradzuje právo blokovať príslušný Komunikačný kanál alebo Identifikačný údaj.

4.4. Pravidlá komunikácie, ochrana osobných údajov a dôverných informácii

a) Ste oprávnený/á komunikovať so ShareCar a rezervovať Vozidlá ShareCar prostredníctvom Rezervačného systému. Ste povinný/á pozorne sledovať všetky správy, ktoré vám ShareCar doručí prostredníctvom Komunikačných kanálov alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie. Beriete na vedomie a súhlasíte, že ShareCar bude tam, kde to právne predpisy pripúšťajú, používať „ShareCar“ alebo „vaše ShareCar“ a/alebo naskenované podpisy ako mechanický prostriedok náhrady podpisu v akejkoľvek komunikácii, ktorú vám ShareCar pošle prostredníctvom Komunikačných kanálov alebo prostredníctvom kuriérnej služby. Túto prax ShareCar považujete za obvyklú.

b) Ste povinný/á upovedomiť ShareCar o akejkoľvek zmene vo vašich Identifikačných údajoch, a to bez zbytočného odkladu. Porušenie tejto povinnosti môže ovplyvniť fungovanie jednotlivých Komunikačných kanálov, a preto v takomto prípade ShareCar nezodpovedá za chyby vzniknuté pri prevádzke Komunikačných kanálov. ShareCar takisto nezodpovedá za škodu či inú ujmu, ktorá vznikne z dôvodu nesplnenia vašich povinností podľa tohto článku.

c) Ste povinný/á zabrániť odtajneniu vašich Identifikačných údajov, najmä neposkytovať detaily o vašich Identifikačných údajoch neoprávneným osobám. Pokiaľ zistíte, že by mohlo dôjsť k zneužitiu Komunikačného kanálu alebo vašich Identifikačných údajov, ste povinný/á bezodkladne kontaktovať ShareCar a požiadať o blokovanie prístupu. Rovnakým spôsobom musíte postupovať aj v prípade, že ste Identifikačné údaje stratili alebo vám boli odcudzené.

d) Ste oboznámený/á a súhlasíte s tým, že ShareCar vo svojom informačnom systéme spracováva vaše osobné údaje podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Zb.

e) ShareCar dôsledne zachováva mlčanlivosť o Dôverných údajoch.

f) Zodpovedáte za správnosť a úplnosť akýchkoľvek osobných údajov, ktoré ste poskytol/a ShareCar a za ich aktualizáciu. Osobné údaje tretej osoby môžete ShareCar poskytnúť, len pokiaľ máte písomný a neodvolateľný súhlas tejto tretej osoby k poskytnutiu ich osobných údajov ShareCar v súlade s týmto článkom; v opačnom prípade budete povinný/á nahradiť ShareCar akékoľvek prípadné škody, ktoré v dôsledku použitia osobných údajov bez súhlasu príslušnej osoby ShareCar vzniknú.

g) Beriete na vedomie, že

1. ste bol/a informovaný/á o svojich zákonných právach súvisiacich so spracovaním Dôverných údajov, hlavne vašich osobných údajov, a
2. vaše Dôverné údaje môžu byť zverejnené aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu tretím osobám v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

h) Za účelom bezproblémového prevádzkovania systému zdieľania Vozidiel ShareCar sleduje polohu Vozidla pomocou technológií vo Vozidle (čl. 1.1.d)), behom Rezervácie Užívateľa

i) Beriete na vedomie, že ukončením Rezervácie, teda Posledným uzamknutím Vozidla Čipovou kartou, sa presná poloha Vozidla automaticky zverejní v Rezervačnom systéme, a je k dispozícii všetkým Užívateľom ShareCar.

4.4. Oznámenie a doručovanie

a) V prípadoch, kedy to právnické predpisy umožňujú, vám bude ShareCar vždy doručovať dokumenty elektronickými prostriedkami (najmä e-mailom alebo inými elektronickými médiami), v opačnom prípade osobne, držiteľom poštovej licencie alebo kuriérnou službou zaslaním na vašu adresu uvedenú v Zmluve alebo na inú adresu, ktorá je ShareCar známa. Beriete na vedomie, že komunikácia prostredníctvom elektronických prostriedkov je bežnou praxou ShareCar.

b) Zaväzujete sa vykonávať kontrolu svojej e-mailovej schránky či iných elektronických médií, prostredníctvom ktorých vám môže ShareCar doručovať, v dostatočnom rozsahu tak, aby nedochádzalo k mareniu účinnosti úkonov učinených voči vám zo strany ShareCar podľa Zmluvy či VOP.

c) V prípadoch, kedy to právne predpisy umožňujú, budete doručovať dokumenty ShareCar elektronickými prostriedkami (e-mail alebo iné elektronické médiá), v opačnom prípade osobne na Kontaktnú adresu, bežnou poštou alebo kuriérnou poštou na korešpondečnú adresu alebo inú adresu ShareCar uvedenú na našej internetovej stránke www.sharecar.sk.

d) Účinky spojené s doručením nastávajú pri dokumentoch zaslaných e-mailom alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie okamihom, kedy ShareCar obdrží potvrdenie o doručené odoslaného e-mailu, najneskôr dňom nasledujúcim po jeho odoslaní, pokiaľ nepreukážete, že e-mailom nebol v danej lehote do e-mailovej schránky doručený

e) ShareCar rozhodne na základe vlastného uváženia o spôsobe a forme doručenia v súlade s právnymi predpismi.

f) Beriete na vedomie, že ShareCar môže použiť na komunikáciu s vami SMS správy v súvislosti s poskytovanými službami, a že SMS správy môžu obsahovať informácie, oznámenia alebo varovania. ShareCar je oprávnené zasielať SMS správy na vami poskytnuté telefónne čísla.

5.1. Závady

a) V prípade zistenia závady počas doby Zapožičania ihneď kontaktujte ShareCar, kompetentný pracovník po konzultácii s vami rozhodne a oboznámi vás s postupom a rozsahom riešenia závady.

b) V prípade, že sa so ShareCar dohodnete na neodkladnej oprave vami alebo v servise, pokiaľ vynaložíte na opravu Vozidla čiastku vyššiu než 100€ môžete požiadať ShareCar o okamžité preplatenie, a to prostredníctvom Komunikačných kanálov, s uvedením čísla účtu, účelu a čiastky.

c) Táto žiadosť o platbu musí byť vždy celá doložená originálom daňového dokladu.

d) Platba alebo jej časť bez doloženia originálu daňového dokladu nebude zo strany ShareCar preplatená.

e) V prípade ceny za opravu závady do 100€ vám bude o danú sumu znížená/é mesačná/é platba/y za služby.

f) V prípade nejasností v rozsahu opravy vám ShareCar bezodkladne navrhe adekvátne riešenie.

5.2. Nehoda a škodová udalosť

a) Vozidlá ShareCar sú poistené ako povinným havarijným poistením, tak aj havarijným poistením.

b) Pri dopravnej nehode postupujte podľa platných právnych predpisov:

● Podľa § 64 ods. 1 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len „zákon“) sa za dopravnú nehodu považuje udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:
● sa usmrtí alebo zraní osoba,
● sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
● uniknú nebezpečné veci alebo
● na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona, čo predstavuje približne 4 000 EUR.
● Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, pri ktorej sa účastníci nedohodli na jej zavinení, ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ak účastník škodovej udalosti nezastavil bezodkladne svoje vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti alebo mu neposkytol údaje o poistení vozidla.
● V ostatných prípadoch sa jedná o škodovú udalosť, pri ktorých nie je povinnosť tieto hlásiť dopravnej polícií.

c) V prípade potreby bezprostredne kontaktujte Políciu, prípadne záchranné zložky (hasiči, zdravotná pomoc).

d) Vyplňte záznam o nehode, a to aj v prípade, že k nehode nebola privolaná Polícia (a jedná sa len o škodovú udalosť), alebo nebolo pri nehode prítomné žiadne iné vozidlo, či účastník dopravy. Záznam o nehode bude potrebný pre poistovňu.

e) Ak výsledok policajného vyšetrovania nepreukáže zavinenie nehody inou osobou, znášate zodpovednosť za nehodu vy.

f) V prípade vami nezavinenej dopravnej nehody si nárokuje ShareCar platbu od poisťovne vinníka.

g) Bezprostredné výdavky na odstránenie vzniknutých škôd sú hradené z prostriedkov ShareCar alebo vami, po telefonickom dohovore so ShareCar.
h) Pokiaľ nedôjde k dohode o uhradení spoluúčasti medzi ShareCar a vami ako vinníkom nehody, je ShareCar oprávnené použiť na krytie spoluúčasti váš Depozit (čl. 7.3.a)).

i) Zaväzujete sa poskytnúť ShareCar nutnú súčinnosť pri vybavovaní všetkých administratívnych úkonov spojených s vybavením poistnej udalosti. Neposkytnutie potrebnej súčinnosti sa považuje za podstatné porušenie VOP.

j) V prípade vami zavinenej dopravnej nehody je škoda vzniknutá ShareCar preplácaná podľa nasledujúcich pravidiel:

● Škoda v hodnote nižšej než je Minimálna spoluúčasť je vami (vinníkom) hradená plne,
● Škoda v hodnote vyššej než Minimálna spoluúčasť uhradí ShareCar s vašou spoluúčasťou. Výška spoluúčasti je vyhlasovaná v Cenníku.

5.3. Odcudzenie

a) vašou povinnosťou je okamžite hlásiť odcudzenie Vozidla alebo pokus o odcudzenie, pri ktorom na Vozidle vznikla škoda, Polícii a následne ShareCar.

b) V prípade odcudzenia Vozidla máte povinnosť uhradiť Minimálnu spoluúčasť, vyhlasovanú ShareCar v Cenníku (čl. 5.3.j)). Pokiaľ je Vozidlo následne nájdené, ShareCar vám uhradenú Minimálnu spoluúčasť bez zbytočného odkladu vráti.

c) V prípade, že vám bolo odcudzené Vozidlo ShareCar, ste povinný/á poskytnúť ShareCar nutnú spoluprácu pri vybavovaní všetkých administratívnych úkonov spojených s vybavovaním poistnej udalosti. Neposkytnutie potrebnej spolupráce sa považuje za podstatné porušenie VOP.

a) V prípade, že dôjde na základe spáchania priestupku či iného správneho deliktu k uloženiu pokuty ShareCar, je ShareCar oprávnené požadovať uhradenie čiastky vo výške pokuty po Užívateľovi, ktorý Vozidlo užíval (čl. 2.3.b) a 2.3.e)) v dobe, kedy mal byť tento priestupok či správny delikt spáchaný.

ShareCar v súlade s platnými právnymi predpismi oznámi príslušnému správnemu úradu totožnosť Užívateľa, ktorý v dobe spáchania priestupku Vozidlo užíval. Vyhýbanie sa zaplateniu pokuty sa považuje za podstatné porušenie týchto VOP.

b) Sankcie za nevrátenie Vozidla po uplynutí doby rezervácie.

c) Sankcie za znečistené Vozidlo

d) Sankcie za fajčenie vo Vozidle

7.1. Platby súvisiace s prevádzkou Vozidla a zápismi

a) Ako Užívateľ ste povinný/á ku každej platbe súvisiacej s prevádzkou Vozidla (čl. 7.2.m)), doložiť daňový doklad označený čitateľne svojim menom a priezviskom, resp. názvom právnickej osoby, pokiaľ je Užívateľom právnická osoba. Doklady ste povinný/á ukladať do zložky v Prevádzkovom denníku vo Vozidle pre potreby pravidelného zúčtovania.

b) Povinnosť dokladať daňový doklad o platbe pohonných hmôt alebo inej platbe súvisiacej s prevádzkou Vozidla (podľa čl. 7.2.m)) neplatí , pokiaľ je Vozidlo vybavené Palivovou kartou a táto Palivová karta bola použitá na príslušnú úhradu.

c) Pokiaľ je Vozidlo Palivovou kartou vybavené, je Palivová karta štandardne uložená v Prevádzkovom denníku.

d) Pre platbu pomocou Palivovej karty je potrebné uviesť predajcovi číslo PIN. Číslo PIN je uvedené v Prevádzkovom denníku.

e) ShareCar akceptuje i platby, pri ktorých nie je možné získať daňový doklad, a to až do výšky 3€ na Užívateľa za mesiac. Ide napríklad o umývanie, vysávanie – platby do rôznych automatov a iné. Tieto platby Užívateľ do Knihy jázd označí symbolom „BD“ (bez dokladu).

f) Ako Užívateľ ste povinný/á zapísať všetky údaje o jazde a o vykonaných zásahoch na Vozidlách do Knihy jázd, resp. Prevádzkového denníka.

7.2. Poplatky, vyúčtovanie a platby

a) ShareCar spoplatňuje svoje štandardné služby v súlade s Cenníkom, ktorý je k dispozícii na našej internetovej stránke www.sharecar.sk. Beriete na vedomie, že ShareCar má právo upraviť a zmeniť Cenník pre vybraných Užívateľov ShareCar. ShareCar je oprávnené meniť rozsah poskytovaných služieb, taktiež aj výšku a štruktúru poplatkov a cien za služby v Cenníku. ShareCar zverejní akúkoľvek zmenu v Cenníku a dátum účinnosti každej zmeny prostredníctvom E-mailovej konferencie, alebo akýmkoľvek iným s Vami dohodnutým spôsobom. ShareCar zverejní zmenu Cenníka minimálne 14 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti nového Cenníka.

b) Vyúčtovanie služieb ShareCar je vykonávané na základe automatizovaných záznamov z Palubných jednotiek a Rezervačného systému. Jedná sa najmä o záznam o počte najazdených kilometrov a záznam o dĺžke rezervácie (v hodinách).

c) Maximálna povolená odchýlka merania najazdenej vzdialenosti pomocou technológie Palubných jednotiek (čl. 1.23.a)) od hodnôt nameraných počítadlom najazdenej vzdialenosti vo Vozidle činí 1%, minimálne však 1 km, vztiahnutá na jedno použitie Vozidla. Jedným použitím Vozidla sa rozumie interval medzi prevzatím a odovzdaním Vozidla Čipovou kartou alebo elektronickým nástrojom v Rezervačnom systéme v prostredí Internet. Znamená to napríklad, že pri najazdení vzdialenosti 2 km podľa počítadla najazdenej vzdialenosti vo Vozidle Vám ShareCar môže naúčtovať 1 až 3 km; pri najazdení vzdialenosti 200 km podľa počítadla najazdenej vzdialenosti vo Vozidle Vám ShareCar môže naúčtovať 198 až 202 km.

d) Čas ukončenia rezervácie, tak ako je zaznamenaný v Rezervačnom systéme po poslednom uzamknutí Vozidla Čipovou kartou alebo elektronickým nástrojom v Rezervačnom systéme v prostredí Internet je pre potreby Vyúčtovania zaokrúhlený na celú polhodinu hore.

e) Cena za iné než štandardné služby uvedené v Cenníku, bude medzi Vami a ShareCar zjednaná individuálne na základe predchádzajúceho dohovoru.

f) Frekvencia vyúčtovania služieb ShareCar (ďalej Účtovné obdobie) je stanovená v Cenníku.

g) Vyúčtovanie prebehne vždy do 20 dní od konca predchádzajúceho Účtovného obdobia formou vystavenia a doručenia faktúry s výpisom a nacenením Vami čerpaných služieb. Vyúčtovanie môže tiež prebehnúť individuálne v inom, vzájomne dohodnutom termíne.

h) Všetky platby a poplatky budú vyúčtované v eurách, pokiaľ nebude vzájomnou dohodou zjednaná iná mena vyúčtovania.

i) Depozit je splatný do 14 dní od podpisu Zmluvy. Zaplatenie Depozitu je podmienkou umožnenia využívania Rezervačného systému. V prípade, že nebude Depozit uhradený do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, Zmluva medzi Vami a ShareCar automaticky zaniká.

j) V prípade, že neuhradíte včas poplatky alebo iné záväzky voči ShareCar, a to ani v dodatočnej lehote, ktorú Vám ShareCar poskytne v dĺžke minimálne 7 dní, má ShareCar právo na náhradu nákladov právnych služieb, nákladov spojených s uplatňovaním svojich nárokov, správnych poplatkov a daní, taktiež i na náhradu iných nákladov spojených s vymáhaním svojich pohľadávok (ako napríklad telefón, fax, poplatky za poštovné a pod.). Týmito čiastkami je ShareCar oprávnené zaťažiť Vaše pravidelné vyúčtovanie Účtovného obdobia.

k) V prípade, že nebude splatná pohľadávka uhradená na bankový účet ShareCar do troch pracovných dní po dni splatnosti, bude štvrtý deň po dni splatnosti neuhradené pohľadávky zablokovaný Váš prístup do Rezervačného systému a všetky Vaše budúce rezervácie budú odstránené. Po uhradení pohľadávky ShareCar Vám bude obnovený prístup do Rezervačného systému, ale nebudú Vám obnovené zrušené budúce rezervácie.

l) V prípade, že poplatky (na ktoré má ShareCar nárok) nie sú zaplatené v stanovenej lehote z akéhokoľvek dôvodu, nie je tým dotknuté právo ShareCar na ich vymáhanie v budúcnosti.

m) Platby podľa čl. 7.2.n) a 7.2.o) zaplatené Užívateľom v priebehu účtovného obdobia predstavujú zálohy pre pravidelné vyúčtovanie. Platby, ktoré ste vykonali v inej mene než sú eurá, budú pre potreby vyúčtovania prepočítané podľa kurzu Národnej banky Slovenska aktuálneho ku dňu úhrady na eurá. Všetky platby je potrebné dokladovať daňovými dokladmi označenými Vašim menom a priezviskom (čl. 7.1.a) a 7.1.e))

n) ShareCar akceptuje ako zálohy pre pravidelné účtovanie platby za:

● Palivo uvedené v Knihe jázd pre dané Vozidlo, zaplatené v hotovosti pri nemožnosti platiť za palivo Palivovou kartou,
● Nevyhnutné prevádzkové kvapaliny pre Vozidlo,
● Žiarovky a ďalší spotrebný materiál pre Vozidlo,
● Umývanie Vozidla v automatickej umyvárni alebo v boxe (tzv. ručné umývanie),
● Vysávanie Vozidla.

o) ShareCar akceptuje ako zálohy pre pravidelné vyúčtovanie po predchádzajúcom odsúhlasení platby za:

● Odtiahnutie nepojazdného Vozidla,
● Opravu Vozidla „na ceste“ pri poruche alebo nezavinenej havárii.

p) ShareCar neakceptuje ako zálohy pre pravidelné vyúčtovanie platby za:

● Diaľničné známky a mýtne poplatky v zahraničí,
● Palivo iné než uvedené pre Vozidlo v Knihe jázd,
● Odtiahnutie Vozidla alebo „opravu na ceste“ po zavinenej havárii (na tieto situácie sa vzťahujú pravidlá pre spoluúčasť, viď článok 5.2.j)).
● Neodsúhlasené odložiteľné opravy či údržbové práce na Vozidle (viď čl. 5.2.j)).

q) Služby ShareCar Vám budú vyúčtované na základe údajov z palubnej jednotky o prejdených kilometroch, rezervovaných hodinách, využitého príslušenstva prípadne ďalších dodatkových služieb, ktoré využijete

r) Štandardná splatnosť faktúry je uvedená v Cenníku.

s) V prípade, že má faktúra zápornú hodnotu, znamená to, že ShareCar má voči Vám pohľadávku. Túto faktúru – dobropis Vám ShareCar uhradí do jedného mesiaca od jej vystavenia.

7.3. Inkasné oprávnenie, započítanie a plnenie záväzkov

a) ShareCar je oprávnené zúčtovať akúkoľvek svoju splatnú pohľadávku voči Vám na vrub Vášho Depozitu a použiť peňažné prostriedky evidované ako Depozit na úhradu svojich splatných pohľadávok.

b) ShareCar je taktiež oprávnené kedykoľvek započítať akékoľvek svoje peňažné pohľadávky, ktoré má voči Vám, proti akýmkoľvek Vašim peňažným pohľadávkam voči ShareCar, bez ohľadu na to, či sú tieto pohľadávky splatné či nie, a bez ohľadu na ich menu či právny vzťah, z ktorého vyplývajú.

c) ShareCar je taktiež oprávnené započítať vzájomné pohľadávky, ktoré zatiaľ nie sú splatné, pohľadávky, ktoré sú premlčané, podmienené alebo neisté pohľadávky, ako i pohľadávky, ktoré nie je možné uplatniť na súde, a pohľadávky, ktoré nie je možné postihnúť výkonom rozhodnutia alebo exekúcie.

d) Vaše platby budú započítané na úhradu vašich záväzkov voči ShareCar v poradí najskôr na

1. príslušenstvo a následne na istinu akejkoľvek pohľadávky ShareCar a
2. na pohľadávku, ktorej splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené. Pokiaľ deň splatnosti záväzku, ktorý máte voči ShareCar, alebo akejkoľvek jeho časti pripadne na iný deň, než je Pracovný deň, za deň splatnosti Vášho záväzku voči ShareCar alebo akejkoľvek jeho časti sa považuje bezprostredne predchádzajúci pracovný deň.

a) Máte právo podať ShareCar reklamáciu poskytnutých služieb alebo vyúčtovania prostredníctvom Komunikačných kanálov. ShareCar potvrdí prijatie vašej reklamácie a vašou reklamáciou sa bude zaoberať v reklamačnom konaní postupom uvedeným v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.sharecar.sk.

b) Beriete na vedomie, že ShareCar je oprávnené jednostranne zmeniť Reklamačný poriadok. ShareCar zverejní akékoľvek zmeny Reklamačného poriadku prostredníctvom Komunikačných kanálov a na svojej internetovej stránke www.sharecar.sk alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom.

c) V prípade zmeny Reklamačného poriadku budú už prijaté a začaté reklamačné konania riešené podľa Reklamačného poriadku platného v čase prijatia reklamácie.

a) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. ShareCar a vy ste oprávnený kedykoľvek ukončiť vzájomný zmluvný vzťah, a to úplne. Zmluva môže byť ukončená na základe

1. vzájomnej dohody,
2. výpovede vašej alebo ShareCar bez uvedenia dôvodu,
3. zrušením vášho prístupu do Rezervačného systému zo strany ShareCar a
4. automatickým zánikom zmluvy, ku ktorému dôjde tridsiateho dňa po uzatvorení Zmluvy v prípade, že neuhradíte Depozit (čl. 7.2.i)).

b) K ukončeniu Zmluvy medzi ShareCar a vami môže dôjsť na základe vzájomnej dohody okamžite alebo k dohovorenému dátumu, po vyrovnaní všetkých vašich záväzkov vrátane takých, ktoré vyplývajú z iných dohôd uzatvorených medzi ShareCar a vami.

c) K ukončeniu Zmluvy alebo jej časti môže dôjsť na základe vašej písomnej výpovede alebo písomnej výpovede ShareCar, ktorá bude v prípade, že to právne predpisy umožňujú, doručená druhej strane prostredníctvom Komunikačných kanálov, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď bude u ShareCar uschovaná na trvalom nosiči dát. Výpovedná lehota činí 30 dní a začína bežať dňom doručenia výpovede druhej strane.

d) V prípade, že podstatným spôsobom porušíte vaše povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, VOP a iných dokumentov, ktorými ste voči ShareCar viazaný/á, je ShareCar oprávnené okamžite od Zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

1. Poskytnutie nepravdivých informácií alebo zamlčanie podstatných informácií potrebných k uzatvoreniu a pokračovaniu zmluvného vzťahu,
2. Opakované porušenie predpisov o prevádzke na pozemných komunikáciách,
3. Opakované porušenie Zmluvy alebo VOP,
4. Existencia dôvodného podozrenia, že ste zjavne jednal/a v rozpore alebo ste zjavne obchádzal/a všeobecne záväzné právne predpisy alebo ste zjavne jednal/a v rozpore s dobrými mravmi, povinnosťou jednať v právnom styku poctivo alebo so zásadami poctivého obchodného styku,

5. Zahájenie insolvenčného jednania, bol na váš podaný návrh na exekúciu alebo výkon rozhodnutia.

e) V prípade výpovede od Zmluvy s okamžitou platnosťou zo strany ShareCar vám ShareCar zablokuje prístup do Rezervačného systému a zruší všetky vaše budúce rezervácie, a to dňom odoslania odstúpenia.

f) K ukončeniu zmluvy môže dôjsť taktiež pokiaľ ste nesúhlasil/a so zmenou týchto VOP a zmluvu vypovedal v súlade s čl. 11.2.c).

g) ShareCar váš bude informovať o

1. odstúpení od Zmluvy a
2. dátumu účinnosti zrušenia vášho prístupu do Rezervačného systému prostredníctvom Komunikačných kanálov a zároveň i oznámením / zaznamenaním na trvalom nosiči dát.

9.2. Náležitosti k ukončeniu zmluvy

K ukončeniu zmluvy je potrebné vrátiť ShareCar všetky Čipové karty, ktoré vám boli vydané. Môžete tak učiniť osobne na adrese sídla ShareCar alebo poštou na Kontaktnú adresu.

9.3. Finančné vyrovnanie

a) V prípade ukončenia zmluvy podľa čl. 9.b) alebo 9.c) (riadne ukončenie) máte nárok na vyplatenie Depozitu v lehote do 30 dní od ukončenia zmluvy. Vyplatenie Depozitu naopak nie je dôvodné pri ukončení zmluvy podľa článku 9.d) (podstatné porušenie povinností).

b) Všetky ďalšie vaše pohľadávky sa združením na základe samostatných zmluvných zjednaní vám budú splatené podľa pôvodne dohovorených podmienok. Ukončenie Zmluvy nemá na podmienky týchto vzťahov vplyv.

9.4. Dôsledky zrušenia zmluvy

a) Po ukončení Zmluvy ShareCar zruší váš prístup do Rezervačného systému a odstráni vašu e-mailovú adresu z E-mailovej konferencie.

b) Všetky vaše nevysporiadané záväzky voči ShareCar vzniknuté počas trvania Zmluvy zostávajú platné.

a) Čipová karta: elektronický prostriedok na odomykanie a zamykanie Vozidla. Môže mať tvar karty alebo iný vhodný tvar (napr. prívesok). Čipová karta odomyká Vozidlo iba v období platnej Rezervácie daného Užívateľa, zamyká kedykoľvek. Každý Užívateľ má jednu alebo viac unikátnych Čipových kariet.

b) Depozit: Finančná čiastka, ktorú musí Užívateľ zložiť na bankový účet ShareCar, aby Zmluva nadobudla účinnosť. Depozit je vratný po ukončení Zmluvy podľa podmienok stanovených v čl. 9 a ďalej. Po dobu trvania Zmluvy nie je Depozit nijako úročený. Výška Depozitu je stanovená v Cenníku.

c) E-mailová konferencia: Slúži predovšetkým na hromadné oznamovanie informácií zo strany ShareCar.

d) Identifikačný údaj: Údaj označenia zmluvnej strany v Zmluve, prípadne ďalší údaj slúžiaci k identifikácii Užívateľa, ktorý bol Užívateľovi poskytnutý ShareCar. Medzi Identifikačné údaje patrí aj e-mailová adresa užívateľa, uvedená v Zmluve, číslo čipovej karty uvedené v odovzdávacom protokole a iné.

e) Kategórie vozidiel: Pre potreby tarifikácie a jednoduchej orientácie Užívateľov sú Vozidlá ShareCar rozdelené do kategórií podľa veľkosti, charakteru využitia Vozidla a komfortu, ktoré poskytujú.

f) Užívateľ: Zmluvná strana Zmluvy.

g) Komunikačný kanál: ShareCar môžete kontaktovať na adrese sídla (Kontaktná adresa) alebo elektronickou poštou prostredníctvom Kontaktnej e-mailovej adresy, alebo telefonicky

h) Kontaktná adresa: Kontaktná adresa ShareCar pre korešpondenciu je Mostná 13, 949 01 Nitra.

i) Kontaktná e-mailová adresa: Kontaktná e-mailová adresa ShareCar je: info@sharecar.sk (čl. 1.1.a)).

j) Miesto určené pre kľúč: vyhradené miesto v interiéri vozidla určené pre odloženie kľúča od Vozidla pri Odovzdání pred Posledným uzamknutím Vozidla pomocou Čipovej karty.

k) Minimálna spoluúčasť: Finančná čiastka, stanovená buď absolútne alebo relatívne, ktorou je Užívateľ povinný podieľať sa na krytí škôd, ktoré spôsobil.

l) Odovzdávacie miesto: Špecificky vymedzená geografická oblasť, v ktorej je možné odovzdávať a preberať dané Vozidlo.

m) Palivová karta: Platobná karta spoločnosti sprostredkujúca platenie palív kartou, ktorú môžete ako Užívateľ použiť na platbu pohonných hmôt a iných výdavkov, súvisiacich s prevádzkou Vozidla, a to najmä na čerpacích staniciach pohonných hmôt. Použitie Palivovej karty na úhradu iných výdavkov než sú pohonné hmoty a iné výdavky bezprostredne súvisiace s prevádzkou Vozidla, bude považované za podstatné porušenie VOP.

n) Palubná jednotka: zariadenie vo Vozidle, v ktorom je umiestnená technológia (čl. 1.3.a)) potrebná k prevádzkovaniu zdieľania vozidiel (carsharingu). Skladá sa zo samostatnej jednotky umiestnenej na čelnom skle Vozidla alebo v priehradke u spolujazdca, prípadne na inom vhodnom mieste vo Vozidle, GSM/GPS antény a čítačky čipov, ktoré sú umiestnené na čelnom skle Vozidla.

o) Preberanie Vozidla: úkon odomknutia Vozidla pomocou Čipovej karty za účelom Zapožičania, spojený s kontrolou stavu Vozidla a ostatnými náležitosťami podľa čl. 2.1.

p) Polícia: Polícia SR alebo polícia príslušného štátu, v ktorom ku škode alebo odcudzeniu Vozidla došlo.

q) Posledné uzamknutie Vozidla pomocou Čipovej karty alebo elektronického nástroja v Rezervačnom systéme v prostredí Internet: Uzamknutie Vozidla pomocou Čipovej karty alebo elektronického nástroja v Rezervačnom systéme v prostredí Internet, ku ktorému dôjde po tom, čo bude kľúč Vozidla uložený do príslušného zariadenia. V prípade, že po uložení kľúča Vozidla dôjde k niekoľkým uzamknutiam Vozidla za pomoci Čipovej karty alebo elektronického nástroja v Rezervačnom systéme v prostredí Internet, je rozhodujúce Posledné uzamknutie vykonané vami týmto spôsobom. Presný čas takéhoto uzamknutia je zaznamenaný v Rezervačnom systéme.
r) Pracovný deň: Deň v týždni, ktorý nie je víkendom ani štátom uznaným sviatkom, poprípade dňom, ktorý bol štátnymi orgánmi vyhlásený ako nepracovný.

s) Prevádzkový denník: Dosky formátu A5, ktoré sú v každom Vozidle. Obsahuje náležitosti podľa čl. 1.3.b), najmä doklady od Vozidla, Palivovú kartu, formulár „Záznam o dopravnej nehode“ a ďalšie.

t) Rezervačný systém: Elektronický systém na rezerváciu Vozidiel v prostredí Internet. Rezervačný systém je dostupný nepretržite prostredníctvom bežných zariadení pre prístup na Internet.

u) Tarifa: Cenový program, ktorého popis a podmienky sú uvedené v Cenníku. Paralelne môže byť určených viac Taríf, každý Užívateľ môže používať súčasne vždy len jednu zvolenú Tarifu , pokiaľ splní jej podmienky.

v) Účtovné obdobie: Časový úsek, ktorý je vyhodnocovaný ako celok pri pravidelnom Vyúčtovaní. Úsek obyčajne korešponduje s niektorou zavedenou časovou jednotkou (týždeň, mesiac, štvrťrok a pod.) a jeho dĺžka je uvedená v Cenníku.

w) Vozidlo: Motorové, nemotorové alebo prípojné Vozidlo, ktoré je súčasťou Vozového parku.

x) Vozový park: všetky Vozidlá, ktoré ShareCar dáva k dispozícii svojim Užívateľom sú označované súhrnným názvom Vozový park. Vozový park Vozidiel je ako zoznam vždy prístupný v Cenníku a Rezervačnom systéme. Cieľom ShareCar je zlepšovať kvalitu ponúkaných Vozidiel, preto bude Vozový park priebežne obmieňaný. Ponúkané typy a modely Vozidiel môže ShareCar z tohto dôvodu jednostranne meniť.

y) Vyúčtovanie: Poplatky za využitie služieb ShareCar sa vyúčtovávajú za dané Účtovné obdobie. Vyúčtovanie má podobu faktúry, resp. dobropisu. Frekvencia Vyúčtovania, resp. dĺžka Účtovného obdobia, je stanovená v Cenníku.

z) Zapožičanie: doba od Prebratia Vozidla (odomknutím pomocou Čipovej karty) po Posledné uzamknutie Vozidla pomocou Čipovej karty pri Odovzdaní Vozidla. Účelom definovania doby zapožičania je predovšetkým určiť presné časové obdobie, kedy vám náleží právo užívať vami zvolené Vozidlo a zároveň časovo vymedziť dobu, počas ktorej máte za toto Vozidlo zodpovednosť v súlade so Zmluvou a VOP pre potreby presného Vyúčtovania.

aa) Zmluva: Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, uzatvorená medzi ShareCar a Užívateľom.

11.1. Právne oznámenie, rozhodné právo a jazyk

a) Všetky právne vzťahy medzi vami a ShareCar sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.

b) Celá komunikácia prebiehajúca medzi vami a ShareCar bude vedená v slovenskom jazyku, okrem prípadov, kedy sa dohodneme inak. Tieto VOP môžu byť vyhotovené v rôznych jazykových verziách. V prípade rozporu medzi jednotlivými jazykovými verziami, má prednosť slovenské znenie.

c) Uzatvorenie Zmluvy nie je právne vymáhateľné. ShareCar si vyhradzuje právo odmietnuť návrh na uzatvorenie Zmluvy bez udania dôvodu.

d) Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy, VOP alebo ktoréhokoľvek z Dokumentov stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.

e) Tieto VOP sú neplatné v tých častiach a tom rozsahu, v ktorom by sa rozchádzali v právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä s Ústavou SR č. 640/1992 Zb., Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Zb.

11.2. Zmeny

a) V záujme kvality vám poskytovaných služieb, v náväznosti na vývoj právnej úpravy a tiež s ohľadom na obchodnú politiku ShareCar, je Sharecar oprávnené meniť tieto VOP a ďalšie zmluvné dokumenty.

b) ShareCar je v takom prípade povinné navrhnúť vám zmenu VOP či iných zmluvných dokumentov prostredníctvom Komunikačných kanálov najneskôr dva mesiace pred dňom, kedy má zmena VOP či iných zmluvných dokumentov prísť do platnosti.

c) Zmena VOP či iných zmluvných dokumentov ukladá Klientom právo zmeny odmietnuť a Zmluvu z tohto dôvodu vypovedať. Klient má právo po oznámení zmeny vypovedať Zmluvu ku ktorémukoľvek dňu predchádzajúcemu vstupu zmeny do platnosti. Výpoveď smie byť podaná najneskôr v deň pred vstupom zmeny VOP či iných zmluvných dokumentov do platnosti.

d) Pokiaľ Klient nevyužije po oznámení zmeny do vstupu zmeny do platnosti svoje právo podať z tohto dôvodu výpoveď, považuje to ShareCar za súhlas so zmenou.

e) ShareCar je oprávnené vykonať jednostrannú zmenu obchodného názvu alebo produktu alebo služby, o ktorej je povinné vás informovať vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu. Zmena obchodného názvu produktu alebo služby nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.

11.3. Zmluvné prehlásenia

a) Prehlasujete, že ste plne svojprávny/a a máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike. Prehlasujete, že v dobe podpisu Zmluvy všetky informácie a dokumenty, ktoré ste poskytol/a ShareCar, sú aktuálne, úplné, presné a správne, a že ste nezatajil/a žiadne podstatné informácie pre ShareCar.

b) Beriete na vedomie, že Identifikačné údaje slúžia výlučne na komunikáciu so ShareCar a k bezpečnej a jednoznačnej identifikácii zo strany ShareCar. Dávate súhlas k tomu, aby akékoľvek rezervácie, ktoré budú obsahovať vaše Identifikačné údaje, boli považované za vaše rezervácie.

c) Potvrdzujete, že pred uzatvorením Zmluvy ste bol/a informovaný/á o všetkých skutočnostiach súvisiacich s podmienkami poskytovanej služby, vrátane

1. výšky a splatnosti platieb vyžadovaných ShareCar,
2. výšky a splatnosti platieb vo váš prospech, pokiaľ boli zjednané a
3. že ste bol/a zoznámený/á s nasledujúcimi dokumentami:

● VOP,
● Cenník,
● Reklamačný poriadok.

11.4. Platnosť a účinnosť

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2018

NRCAR s.r.o., prevádzkovateľ systému ShareCar

NRCAR, s.r.o., prevádzkovateľ ShareCar, so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 51256011 DIČ: 2120658320, Spoločnosť zapísaná do obchodného registra Oddiel Sro, číslo vložky 44669/N

1. Ak ste Užívateľom ShareCar a nie ste spokojný/á so službami, ktoré vám ShareCar poskytuje, tento Reklamačný poriadok upravuje proces vybavenia vašich reklamácií.

2. Aby mohla byť vaša reklamácia náležite vybavená, skontrolujte, či ste uviedli nasledujúce informácie:

a) Meno, priezvisko, adresu,
b) Popis reklamácie,
c) Označenie skutočností, ktoré poukazujú na reklamáciu a vaše tvrdenia (dôkazy),
d) Akú formu nápravy žiadate,
e) váš podpis (pokiaľ reklamáciu doručujete písomne alebo osobne)

3. Pokiaľ sa rozhodnete podať reklamáciu, môžete tak urobiť pomocou Komunikačných kanálov podľa VOP: e-mailom na adresu info@sharecar.sk, poštou na adresu sídla: NRCAR, s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra alebo osobne do rúk osoby z vedenia spoločnosti.

4. Po úspešnom odoslaní reklamácie vám ShareCar pomocou Komunikačných kanálov potvrdí jej prijatie, a informuje vás o spôsobe a termíne jej vybavenia. ShareCar vybaví vašu reklamáciu bez zbytočného omeškania, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia. V zložitých prípadoch ShareCar vybaví vašu reklamáciu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia, pričom vás na túto skutočnosť a dôvody vopred upozorní do 30 dní odo dňa prijatia.

5. Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať všetky potrebné informácie na jej riadne vybavenie, vyzve vás ShareCar na doplnenie reklamácie v dodatočnej lehote. Pokiaľ tak v dodatočnej lehote neurobíte, bude vaša reklamácia vyhodnotená ako neoprávnená.

6. Náklady na zaslanie a prípravu reklamácie nesiete vy. Náklady na vybavenie reklamácie na seba berie ShareCar; tým ale nie je dotknuté právo ShareCar na náhradu vzniknutých nákladov v prípade neoprávnenej reklamácie.

7. V prípade, že sa reklamácia týka služieb tretej strany, ktorú ShareCar využíva, odporučí vám ShareCar obrátiť sa s reklamáciou priamo na tretiu stranu; ShareCar vám bude nápomocný pri jej riešení v maximálnej možnej miere.

8. V prípade sporu a nespokojnosti s výsledkom vybavenia reklamácie a nemožnosti dosiahnutia zmieru so ShareCar sa prípadne môžete obrátiť na súd.

9. Vzťahy medzi vami a ShareCar neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadi Zmluvou, Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) ShareCar a všeobecne záväznými predpismi. Neprehliadnite pojmy začínajúce veľkým písmenom. Ich význam je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach ShareCar.

10. ShareCar je oprávnené zmeniť tento Reklamačný poriadok a jeho aktuálnu verziu zverejniť na internetových stránkach www.sharecar.sk a pomocou Komunikačných kanálov najneskôr v deň účinnosti.

11. Reklamačný poriadok je účinný od 1.5.2018

In order to ensure proper functioning of this website we sometimes store small data files on your device called cookies. This is the common practice of most major websites.

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you are browsing it.

Thanks to this file, the website keeps information about your steps and preferences while browsing for a certain time (such as login name, language, font size and other display settings), so you do not have to retype these information again next time when you visit and browse the website.

On our website, we use cookies to store:

- information about your behaviour and movement on our website for the needs of analyses leading to the website improvement;
- your answer whether you agree (or disagree) with our use of the cookies on this website;
- the information you put in contact forms, so you do not have to write them again in future;
- moreover, some of the videos that are part of our site use cookies to anonymously collect statistics about how you got to the video and which videos you have watched. These cookies to not identify you as an individual, they only identify access to the website and the behaviour of users accessing from a particular type of a device (computer, tables, smart phone). All these data are anonymous, collected specifically for statistical purposes of the website usage.
- permanent cookies are used primarily for performance statistics measurement and advertising;
- the cookie will recognise the repeated visit to our website from the same browser on the same device and to track visitor's activity while browsing the site;
- ad cookies allow us to display targeted advertising messages on sharecar.sk and other websites on the Internet that are part of the advertising system;
- targeted ad is displayed based on the behaviour of an anonymous user or groups of users on the site thanks to the browser identification as described above;
- if you have been searching for a “shared economy” in the past, during your next visit the targeted ad will probably offer or remind you our service. All this helps us to increase quality of our services and the satisfaction of our customers.

You can manage or clear cookies anytime – for more details see aboutcookies.org. You can clear all cookies stored on your computer and you can change the cookies setting in most browsers to prevent them from being stored in future.

In this case, however, you may have to manually modify some setting during each visit and some services and features of the website will not work.

Adwords

It controls and manages complete progress of each ad campaign and subsequent retargeting to users.

Google Analytics

It collects a summary of user behaviour data on the web to improve the quality and usability of the website. Cookies serve to identify a given user using a random number sequence that is created for that user during his first visit.

Hotjar

Thanks to recording of the real behaviour of the user on our websites it eliminates its shortcomings. As we can see where the users click, scroll and how they behave on the site, we can detect usability issues and remove them.

IS THE ANSWER TO YOUR QUESTION MISSING?

We are happy to help.