SHARE MOBILITY, o.z. Hraničná 18855/22 82105 Bratislava

Reklamačný poriadok

NRCAR, s.r.o., prevádzkovateľ ShareCar, so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 51256011 DIČ: 2120658320, Spoločnosť zapísaná do obchodného registra Oddiel Sro, číslo vložky 44669/N

1. Ak ste Užívateľom ShareCar a nie ste spokojný/á so službami, ktoré vám ShareCar poskytuje, tento Reklamačný poriadok upravuje proces vybavenia vašich reklamácií.

2. Aby mohla byť vaša reklamácia náležite vybavená, skontrolujte, či ste uviedli nasledujúce informácie:

a) Meno, priezvisko, adresu,
b) Popis reklamácie,
c) Označenie skutočností, ktoré poukazujú na reklamáciu a vaše tvrdenia (dôkazy),
d) Akú formu nápravy žiadate,
e) váš podpis (pokiaľ reklamáciu doručujete písomne alebo osobne)

3. Pokiaľ sa rozhodnete podať reklamáciu, môžete tak urobiť pomocou Komunikačných kanálov podľa VOP: e-mailom na adresu info@sharecar.sk, poštou na adresu sídla: NRCAR, s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra alebo osobne do rúk osoby z vedenia spoločnosti.

4. Po úspešnom odoslaní reklamácie vám ShareCar pomocou Komunikačných kanálov potvrdí jej prijatie, a informuje vás o spôsobe a termíne jej vybavenia. ShareCar vybaví vašu reklamáciu bez zbytočného omeškania, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia. V zložitých prípadoch ShareCar vybaví vašu reklamáciu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia, pričom vás na túto skutočnosť a dôvody vopred upozorní do 30 dní odo dňa prijatia.

5. Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať všetky potrebné informácie na jej riadne vybavenie, vyzve vás ShareCar na doplnenie reklamácie v dodatočnej lehote. Pokiaľ tak v dodatočnej lehote neurobíte, bude vaša reklamácia vyhodnotená ako neoprávnená.

6. Náklady na zaslanie a prípravu reklamácie nesiete vy. Náklady na vybavenie reklamácie na seba berie ShareCar; tým ale nie je dotknuté právo ShareCar na náhradu vzniknutých nákladov v prípade neoprávnenej reklamácie.

7. V prípade, že sa reklamácia týka služieb tretej strany, ktorú ShareCar využíva, odporučí vám ShareCar obrátiť sa s reklamáciou priamo na tretiu stranu; ShareCar vám bude nápomocný pri jej riešení v maximálnej možnej miere.

8. V prípade sporu a nespokojnosti s výsledkom vybavenia reklamácie a nemožnosti dosiahnutia zmieru so ShareCar sa prípadne môžete obrátiť na súd.

9. Vzťahy medzi vami a ShareCar neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadi Zmluvou, Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) ShareCar a všeobecne záväznými predpismi. Neprehliadnite pojmy začínajúce veľkým písmenom. Ich význam je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach ShareCar.

10. ShareCar je oprávnené zmeniť tento Reklamačný poriadok a jeho aktuálnu verziu zverejniť na internetových stránkach sub.sharecar.sk a pomocou Komunikačných kanálov najneskôr v deň účinnosti.

11. Reklamačný poriadok je účinný od 1.5.2018